Clicky

Onderzoek naar voortgang Sleutelgebieden (NL)

22 January 2009

‘Chemie is goed georganiseerd en ambitieus'


Op 21 januari is het eindrapport van de Voortgangscommissie Sleutelgebieden gepresenteerd en aangeboden aan de minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven. In het rapport staan per Sleutelgebied aanbevelingen. Het sleutelgebied Chemie ontving het compliment dat haar zelforganisatie en haar vooruitstrevende ambities hoog worden gewaardeerd.

Chemie wordt centraal gecoördineerd door de Regiegroep Chemie, een overkoepelend overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen zitting hebben. De Regiegroep heeft het businessplan ‘Sleutelgebied Chemie zorgt voor groei' opgesteld, dat is gericht op groei van de bedrijvigheid en verduurzaming van de maatschappij stimuleert. Daarmee is de zelforganisatie de beste van de zes sleutelgebieden, aldus het eindrapport van de Voortgangscommissie Sleutelgebieden. De commissie is verder van mening dat in het sleutelgebied Chemie, de bedrijven en kennisinstellingen goed zijn georganiseerd en ambitieus zijn. Jacques Joosten, Managing Director van het Dutch Polymer Institute (DPI): " Daar ben ik trots op, dat Chemie als beste uit de bus komt bij dit onderzoek naar de voortgang van de sleutelgebieden. DPI heeft met het Polymeren Innovatie Programma de ambitie van de Regiegroep Chemie mede vorm gegeven. Met een enthousiaste groep van mensen hebben we de afgelopen jaren een stevige internationale positie verkregen en weten te behouden. Daarnaast scoren we hoog bij de evaluatie van de economische kracht van het sleutelgebied Chemie. En ook hier draagt het Polymeren Innovatie Programma wezenlijk aan bij."

Verbeteringen sleutelgebieden noodzakelijk
Over de hele linie vindt de commissie dat de sleutelgebieden zich duidelijke doelen moeten stellen op het gebied van criteria als zelforganisatie of economische groei, die meetbaar en daarmee afrekenbaar zijn. Een looptijd van acht jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar is aanbevelingswaardig omdat innovatie een lange aanlooptijd nodig heeft. De status sleutelgebied moet je verdienen, oordeelt de commissie. "Je bent geen sleutelgebied voor de eeuwigheid", zegt Ad Scheepbouwer voorzitter van de commissie, "wie sterk en krachtig bezig is hoeft op een gegeven moment die status niet te behouden dan moet je oog hebben voor nieuwe opkomende gebieden".

De onderzoekscommissie
De onafhankelijke onderzoekscommissie bestond uit de heren A. Scheepbouwer (voorzitter, KPN), G. Winters (European Space Agency), A. Oosterlinck (Katholieke Universiteit Leuven) en B. Dankbaar (Radboud Universiteit Nijmegen) en mevrouw C. Princen (Nedstaal). De Voortgangscommissie werd in haar onderzoek ondersteund door een team van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.
Meer informatie en het eindrapport vindt u hier.

Over de Sleutelgebieden
Het Innovatieplatform bedacht voor Nederland in 2004 de sleutelgebiedenaanpak om invulling te geven aan de Lissabon-doelstellingen. Die hebben ten doel om Europa tot de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken. De Nederlandse industrie werd uitgenodigd plannen daarvoor in te dienen. Op basis daarvan werden tussen 2004 en 2006 in totaal zes sleutelgebieden aangewezen: Creatieve Industrie, Flowers & Food, High-Tech Systemen en Materialen, Water, Chemie en Pensioenen & Sociale Verzekeringen. Zij moesten (gaan) fungeren als de ‘parels van de Nederlandse economie'. De gebieden onderscheiden zich door hoogwaardige kennis en technologie, beschikken over zelforganiserend vermogen en leveren nu en naar verwachting in de toekomst een belangrijke bijdrage aan de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. De gebieden zijn nu twee tot vier jaar bezig.

Back